Carta de Serveis

La Carta de Serveis és un recull dels nostres serveis i dels nostres compromisos de qualitat vers els nostres residents i llurs famílies.

Carta de Serveis

CARTA DE SERVEIS

La Carta de Serveis és un recull dels nostres serveis i dels nostres compromisos de qualitat vers els nostres residents i llurs famílies.

Són serveis de residència assistida per a persones grans, amb caràcter permanent, i assistència integral a les activitats de la vida diària per a usuaris/es amb dependències funcionals i/o cognitives.

Els usuaris destinataris dels nostres serveis són persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per a realitzar les activitats de la vida diària, necessiten supervisió i atenció constant i tenen unes circumstàncies socials i familiars que fan que necessitin un recurs substitutiu de la seva llar.

L’objectiu és facilitar un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’assistència dels nostres residents per afavorir el manteniment, estimulació i recuperació de l’autonomia personal i social.

El nostre compromís principal és que es trobin com a casa seva, en un ambient familiar i adequat a les seves necessitats personals i que els seus familiars confiïn en el nostre equip professional.

Per aquest motiu oferim els següents serveis:

Servei d’Atenció a la Persona i Família

Totes les àrees tècniques, Coordinació i Direcció disposen d’un horari i un espai per poder atendre a residents i familiars. Es tracta d’un servei imprescindible per poder mantenir una comunicació fluida, propera i transparent de la informació relacionada amb els residents i les activitats que realitzen cada dia al centre.

Servei d’Atenció Sanitària

S’ofereix una atenció i supervisió continuada dels residents per tal de garantir un nivell òptim de salut, benestar físic, psíquic i social.

Servei d’Acollida i convivència

L’ingrés residencial és una decisió complexa tant per la persona gran com per les famílies i amistats perquè significa un canvi important en l’última etapa de la vida. La feina de l’equip assistencial és ajudar i fer més fàcil les primeres setmanes al nostre centre i atendre les incidències que es puguin produir per una bona adaptació.

Servei de dinamització sociocultural i comunitària

Aquest servei es dirigeix a tots els residents i llurs famílies. S’ofereix un ampli ventall d’activitats estimulatives i lúdiques per prevenir, recuperar i mantenir les capacitats cognitives, socials i relacionals. Afavoreix el desenvolupament de la persona en l’entorn residencial i una continuïtat en el seu contacte i participació en la comunitat per mitjà de diferents programes i col·laboració amb institucions socials locals.

Servei d’Atenció Personal a les AVB’s

Durant l’estada del resident al centre s’atenen les seves necessitats bàsiques durant el dia a dia. Es garanteix la promoció de l’autonomia personal, la intimitat, la identitat personal i la cura de la imatge i higiene personal.

Servei de promoció de l’autonomia personal i RHB

Aquest servei es fonamenta en la promoció, estimulació, rehabilitació i millora de les capacitats funcionals de la persona usuària amb l’objectiu de mantenir i/o millorar la seva autonomia en totes les activitats diàries. Aquest servei comprèn les accions de formació i orientació al resident, família i l’equip de professionals en pautes i tractaments per a les mobilitzacions, transferències, els canvis posturals, millora de l’ergonomia i higiene postural.

Serveis de suport: neteja, bugaderia, restauració

El servei de neteja i bugaderia és fonamental per tenir unes instal·lacions netes i higienitzades, prevenint així la transmissió de malalties infeccioses i garantint que els residents es sentin confortables amb la seva roba i complements, l’aixovar i en el seu entorn proper.

El servei de restauració és també un dels pilars de l’atenció als nostres residents, on la cuina i el servei de menjador han de proporcionar una experiència positiva a l’hora dels àpats dels nostres usuaris.

OBJECTIUS:

El centre de Dia té com a finalitat afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantenint la persona en el seu entorn personal, social i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans.

 

FUNCIONS:

1- FUNCIÓ ASSISTENCIAL:

Comprèn totes aquelles actuacions adreçades a la prevenció i contenció del deteriorament físic i psíquic i a la integració social, afavorint elm màxim grau d’autonomia dels usuaris. Comprèn també el conjunt d’actuacions per a la realització de les seves activitats diàries i l’atenció personal, d’acord a les seves necessitats.

2- FUNCIÓ D’INTEGRACIÓ I SUPORT PERSONAL, FAMILIAR, SOCIAL:

Comprèn el conjunt d’actuacions encaminades a possibilitar la integració comunitària, el suport familiar i la promoció del benestar integral de l’usuari i la satisfacció de les seves demandes culturals i d’esbarjo, estimular les capacitats cognitives per mitjà de la programació d’activitats individuals i de grup, i el màxim nivell de qualitat de vida.

SERVEIS QUE PRESTA EL CENTRE

  • Acolliment i convivència
  • Manutenció: esmorzar, dinar i berenar
  • Atenció personal en les activitats diàries i hàbits autònoms
  • Readaptació funcional i social
  • Recuperació dels hàbits d’autonomia
  • Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut
  • Fisioteràpia
  • Dinamització sociocultural
  • Activitats de lleure
  • Suport personal, social i familiar